top of page

SHIP-E-MOTION

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящите общи условия уреждат стандартното съдържание на договорите за транспортни услуги между “Шип-е-Моушън” ЕООД, ЕИК BG205465838, със седалище и адрес на управление ул. “Граф Игнатиев” № 40, 9000, Варна и неговите товародатели.

 

 

Когато заявявате транспорт на Шип-е-Моушън, Вие сключвате договор с Шип-е-Моушън, като Вашите права и задължения и тези на Шип-е-Моушън са установени във вътрешните общи условия за съответната транспортна услуга, допълвани от браншовите Общи условия на Националното сдружение на българските спедитори (ОСУНСБС).

 

1. В зависимост от вида транспорт Шип-е-Моушън работи съгласно следните вътрешни общи условия:

 

А.Общи условия при морски транспорт:

  • Общи условия при морски групажен сервиз по внос (линк)

  • Общи условия при морски групажен сервиз по износ (линк)

  • Общи условия при комбиниран контейнерен транспорт по внос (линк)

  • Общи условия при комбиниран контейнерен транспорт по износ (линк)

 

При заявяването на морски транспорт, товародателите са длъжни да се запознаят с общите условия за транспорт издателя на черновата на коносамента, изпратена от Шип-е-Моушън. Те са разположени на гърба на първата му страница, или текст на първата страница препраща към уебсайт, където могат да бъдат открити. С потвърждаването на черновата, тези условия се считат за одобрени и приети от товародателя.

 

Б. Общи условия при въздушен транспорт (линк)

 

В. Общи условия при автомобилен транспорт (линк)

 

2. За положенията, неуредени с вътрешните общи условия на Шип-е-Моушън за съответния вид транспорт, намира приложение последната версия на ОСУНСБС (линк), валидна към датата на приемане на офертата.

 

3. ОСУНСБС и вътрешните общи условия на Шип-е-Моушън за съответния вид транспорт са неразделна част от условията на договора за транспортна услуга.

 

4. Като предадете Ваш товар на Шип-е-Моушън или негов представител, Вие декларирате от Ваше име и от името на всяко лице, имащо интерес от товара, че сте се запознали с настоящите Общи условия и се съгласявате да ги спазвате.

 

5. В слуай на противоречие между тези общи условия и императивните разпоредби на българското законодателството, ще се прилагат последните.

С използването на функционалностите на електронната платформа Вие се съгласявате с условията на лицензионното споразумение на FAST Applications, с чието съдържание може да се запознаете тук (линк).

bottom of page